پیام صوتی چیست؟! سامانه پام

پیام صوتی چیست؟!

 

پیام صوتی در واقع محتوایی است که به صورت صوت ارائه می شود، این صوت میتواند گفتگو حضوری دو یا چند نفر باشد، می تواند تماس تلفنی باشد و یا حتی صدایی باشد که از قبل ضبط شده و برای دیگران از راه های مختلف ارسال می شود.


در ارائه یک پیام صوتی باید به چند موضوع اساسی توجه کرد، مواردی مثل تن صدا، لحن بیان، ادبیات محتوا و... که با در نظر گرفتن این مطالب می توان یک پیام صوتی خوب تولید کرد.

گاهی این پیام های صوتی با اهداف خواست ایجاد می شوند. اهدافی مثل گفتگو و ایجاد ارتباط، اطلاع رسانی، تبلیغات و... که هر یک به خودی خود مباحثی جذاب و مهم هستند.

 

Share

تصدیق نامهمشاهده همه

 

سامنه پیام کوتاه و پیام صوتی پام و درگاه پرداخت سداد بانک ملیسامنه پیام کوتاه و پیام صوتی پام و درگاه پرداخت به پرداخت بانک ملتسامنه پیام کوتاه و پیام صوتی پام و درگاه های پرداخت شاپرک شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتسامنه پیام کوتاه و پیام صوتی پام و درگاه پرداخت ناواکو بانک مسکنسامانه پیام کوتاه و پیام صوتی پام و درگاه پرداخت

بالا